‫ نقش‌ها و وظایف

 • همکاری با سازمان های امنیت ملی در راستای تضمین سلامت فضای تبادل داده خصوصاٌ کمک به مقابله با جرایم فضای تبادل داده
 • ایجاد هماهنگی بین گروه های CSIRT در حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

تعاملات با سایر گروه ها از قبیل:

 • تبادل تجربیات و تحلیل پاسخ گویی به رخدادها
 • تبادل آمارها و تحلیل ها
 • کمک به ارزیابی مداوم امنیت در فضای ارتباطات داده
 • انتقال دانش از طریق برگزاری دوره های آموزشی
 • انجام ارزیابی های امنیتی دوره ای مؤسسات عضو
 • ارائه خدمات در سه سطح: خدمات واکنشی، خدمات پیشگیرانه و خدمات ارزیابی و ممیزی
 • ایجاد ارتباط و همکاری با سایر گروه های CSIRT درحوزه وزارت، منطقه ای و بین الملل
 • برگزاری نشست، سمینار و همایش در راستای اهداف CSIRT
 • ارائه دوره های آموزش های دوره ای کوتاه و میان مدت در راستای اهداف CSIRT
 • در صورت نیاز اعزام نیروی تخصصی جهت تبادل دانش در منطقه و بین الملل
 • شناسایی و ایجاد ارتباط با مجموعه های درگیر با بحث ایجاد، توسعه و پیشرفت مرکز امداد و هماهنگی رایانه ای
 • ایجاد، بروز رسانی و نگهداری پرتال مرکز امداد و هماهنگی رایانه ای در جهت اطلاع رسانی و هماهنگی
 • گردآوری اطلاعات رخدادها، تحلیل و ارزیابی و ذخیره سازی آنها به منظور جلوگیری از بروز رخداد های آتی
 • تشویق بخش های خصوصی و غیر خصوصی مرتبط با فعالیت های مرکز و حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت عضویت و ارائه خدمات امن ارتباطی برای استفاده اعضاء و عموم در راستای دستیابی به اطلاعات سلامت داده
 • تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها در خصوص چگونگی ارتباط گروه های CSIRT در حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • بررسی الگوها و استانداردها جهت شناسایی بهترین شیوه های فعالیت مرتبط با توسعه گروه های CSIRT
 • برآورد و ارزیابی فعالیت گروه هایCSIRT موجود در سطح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت ارائه راهکارهای بهینه سازی فعالیت های گروه ها
 • همکاری با مجموعه های فعال جهت تعیین نقش و مسئولیت های مراکز مربوطه
 • کمک به ارتقاء توسعه CSIRTهای سازماندهی شده داخل قلمرو فعالیت حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • همکاری با مراجع مربوطه در خصوص تدوین و تصویب قوانین، مقررات و خطی مشی های تاثیر گذار بر توسعه کلیه گروه های CSIRT