مراکز همکار مراکز همکار

لوگو نام مرکز همکار آدرس وب سایت شماره تماس
پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا فتا- مرکز فوریت سایبری www.cyberpolice.ir

لیست شماره ها به تفکیک استان و شهر

021-81828242  

مرکز آپا

دانشگاه صنعتی شریف

https://cert.sharif.edu 021-6616665
021-6616667

مرکز آپا

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

https://apa.aut.ac.ir 021-66460308

مرکز آپا

دانشگاه یزد

http://cert.yazd.ac.ir 035-38212786

مرکز آپا

دانشگاه صنعتی اصفهان

http://www.nsec.ir 0313-3915336

مرکز آپا

دانشگاه شیراز

http://apa.shirazu.ac.ir 0711-6474280

مرکز آپا

دانشگاه تبریز

http://apa.tabrizu.ac.ir 041-33393759

مرکز آپا

دانشگاه فردوسی مشهد

http://cert.um.ac.ir 051-38803331
051-38803205
051-38784177

مرکز آپا

دانشگاه گیلان

http://guilan.ac.ir/apa

013-33332806

09377369935

مرکز آپا

دانشگاه گلستان

http://cert.gu.ac.ir 017-32254167

مرکز آپا

دانشگاه بیرجند

http://cert.birjand.ac.ir 0561-2502205

مرکز آپا

دانشگاه سیستان و بلوچستان

http://cert.usb.ac.ir 054-31136881
054-31136898

مرکز آپا

دانشگاه قم

http://apa.qom.ac.ir 021-66460308

مرکز آپا 

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته (استان کرمان)

http:// apa-kgut.ir 034-32225300

مرکز آپا

دانشگاه شهید چمران اهواز

http://www.scu.ac.ir 061-33330072

مرکز آپا

دانشگاه سمنان

http://cert.semnan.ac.ir 023-33654311

مرکز آپا

دانشگاه محقق اردبیلی

http://cert.uma.ac.ir 045-33517373

مركز آپا

دانشگاه رازي استان كرمانشاه

http://cert.razi.ac.ir

 

083-34273390

مرکز راهکارهای اطلاعاتی هوشمند http://iiscenter.ir 021-66166244

مرکز آپا

دانشگاه مازندران

http://cert.umz.ac.ir 011-35302903

مركز آپا

دانشگاه خليج فارس بوشهر

http://Pgucert.ir 33711025 - 076

مركز آپا

دانشگاه بجنورد

(استان خراسان شمالي)

http://cert.ub.ac.ir 058-32284639

مركز آپا

دانشگاه جهرم

http://apa.jahrom.ac.ir  

07154344446

 

 مرکز آپا

دانشگاه یاسوج

http://cert.yu.ac.ir

074-31001110

     074-31001114

مرکز آپا

دانشگاه  شهر کرد

http://cert.sku.ac.ir 038-32324438

مرکز آپا

دانشگاه اراک

http://apa.araku.ac.ir 086-32622262

مرکز آپا

دانشگاه

بین المللی امام خمینی قزوین

http://cert.ikiu.ac.ir 028- 33901119

مرکز آپا

دانشگاه زنجان

http://cert.znu.ac.ir 024-33054210

مرکز آپا  

دانشگاه لرستان

http://cert.lu.ac.ir 066-33120662

مرکز آپا 

دانشگاه هرمزگان

http://cert.hormozgan.ac.ir 076- 33711025

       مرکز آپا

     دانشگاه بوعلی سینا

https://cert.basu.ac.ir 081-38380860

مرکز آپا

دانشگاه ایلام

http://cert.ilam.ac.ir  

مرکز آپا

دانشگاه ارومیه

http://uucert.com 044-۳۳۴۶۱۶۶۸

مرکز آپا

دانشگاه کردستان

http://www.uok.ac.ir/fa/apa.aspx 087-۳۳۶۶۴۶۰۰-8

مرکز آپا

 دانشگاه خوارزمی

http://cert.khu.ac.ir  

مرکز آپا

دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات

http://cert.srbiau.ac.ir 021- 44867303

مرکز آپا

دانشگاه علوم پزشکی   ایران

http://www.apaiums.ir

021- 86702030