فا

‫ Mozilla Firefox / Thunderbird / Seamonkey libpng Integer Overflow

IRCAD2012021739
 
 
ID:IRCAD2012021739
Release Date: 2012-02-17
Criticality level: Highly critical
Software:
                                      
Mozilla Firefox 10.x
Mozilla Firefox 3.6.x
Mozilla SeaMonkey 2.x
Mozilla Thunderbird 10.x
Mozilla Thunderbird 3.1.x
 
Description:
Mozilla has acknowledged a vulnerability in Firefox, Thunderbird, and Seamonkey, which can be exploited by malicious people to potentially compromise a user's system.
 
Solution:
Update to Firefox 10.0.2 or 3.6.27, Thunderbird 10.0.2 or 3.1.19, or SeaMonkey 2.7.2.
 
 
References:
 
Secunia:
 

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 29 بهمن 1390

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها:0