en

‫ جدول آخرین بروزرسانی ها و آسیب پذیری ها ی نرم افزارهای پرکاربرد کشور

 

 

برای دریافت این مستند به پیوست مراجعه نمایید


The Wall

No comments
You need to sign in to comment