en

به روز رساني Ubuntu براي libreoffice

شماره: IRCAD2015114144

تاريخ انتشار: 2015-11-06

ميزان حساسيت: بسيار مهم

نرم افزارهاي تحت تاثير:

Ubuntu Linux 12.04

Ubuntu Linux 14.04

توضيح:

Ubuntu يك به روز رساني را براي libreoffice منتشر كرده است. اين به روزرساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي كند كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا اطلاعات حساس را افشاء نمايند، و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرد.

راهكار:

بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.

Ubuntu 15.04:

libreoffice-core 1:4.4.6~rc3-0ubuntu1

Ubuntu 14.04 LTS:

libreoffice-core 1:4.2.8-0ubuntu3

Ubuntu 12.04 LTS:

libreoffice-core 1:3.5.7-0ubuntu9

منابع:

USN-2793-1:

http://www.ubuntu.com/usn/usn-2793-1/

secunia:

https://secunia.com/advisories/67255/


The Wall

No comments
You need to sign in to comment