en

چندين آسيب پذيري در اوراكل جاوا

شماره: IRCAD2015104122

تاريخ انتشار: 2015-10-21

ميزان حساسيت: بسيار مهم

نرم افزارهاي تحت تاثير:

Oracle Java JDK 1.6.x / 6.x

Oracle Java JDK 1.7.x / 7.x

Oracle Java JDK 1.8.x / 8.x

Oracle Java JRE 1.6.x / 6.x

Oracle Java JRE 1.7.x / 7.x

Oracle Java JRE 1.8.x / 8.x

توضيح:

جندين آسيب پذيري در اوراكل جاوا گزارش شده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كاربران محلي عمليات خاص را اجرا كنند و مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا اطلاعات حساس را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري كنند، يك حمله انكار سرويس را ايجاد كنند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.

راهكار:

بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.

منابع:

Oracle Java:

http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpuoct2015-2367953.html#AppendixJAVA

http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpuoct2015verbose-2367954.html#JAVA

Secunia:

https://secunia.com/advisories/67038/


The Wall

No comments
You need to sign in to comment