en

به روز رساني Ubuntu براي oxide-qt

شماره: IRCAD2015104119

تاريخ انتشار: 2015-10-21

ميزان حساسيت: بسيار مهم

نرم افزارهاي تحت تاثير:

Ubuntu Linux 14.04

توضيح:

Ubuntu يك روز رساني براي oxide-qt منتشر كرده است. اين به روز رساني ها چندين آسيب پذيري را برطرف مي كند كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا اطلاعات حساس را افشاء نمايند، از محدوديت هاي امنيتي خاص عبور نمايند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.

راهكار:

به روز رساني ها را اعمال نماييد.

Ubuntu 15.04:

liboxideqtcore0 1.10.3-0ubuntu0.15.04.1

Ubuntu 14.04 LTS:

liboxideqtcore0 1.10.3-0ubuntu0.14.04.1

منابع:

USN-2770-1:

http://www.ubuntu.com/usn/usn-2770-1/

Secunia:

https://secunia.com/advisories/66948/


The Wall

No comments
You need to sign in to comment