en

‫ به روز رساني Gentoo براي adobe-flash

                                                                                                  

شماره: IRCAD2015094096

تاريخ انتشار: 2015-09-25

ميزان حساسيت: بسيار مهم

 

نرم افزارهاي تحت تاثير: 

Gentoo Linux

 

توضيح:

 

Gentoo يك به روز رساني را براي adobe-flash منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي كند كه تاثير برخي از آن ها ناشناخته است و برخي ديگر مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا به طور بالقوه اطلاعات حساس را افشاء نمايند، محدوديت هاي امنيتي خاص را دور زنند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.

 

 

 

راهكار:                                                                                                                 

به نسخه "www-plugins/adobe-flash-11.2.202.521"  يا نسخه هاي پس از آن به روز رساني نماييد.

 

منابع:

GLSA 201509-07:

https://security.gentoo.org/glsa/201509-07

Secunia:

https://secunia.com/advisories/66685/

 

 

 

 The Wall

No comments
You need to sign in to comment