en

‫ چندين آسيب پذيري تخريب حافظه در Microsoft Edge

                                                      

شماره: IRCAD2015094073
تاريخ انتشار:2015-09-08
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير: 
Microsoft Edge 20.x
توضيح:
تعدادي آسيب پذيري در Microsoft Edge گزارش شده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
 
راهكار:                                                                                                                
اصلاحيه ها را اعمال نماييد.
منابع:
Microsoft (KB3089665 and KB3081455):
Secunia:
 


The Wall

No comments
You need to sign in to comment