en

به روز رساني Debian براي chromium-browser

شماره: IRCAD2015094067
تاريخ انتشار:2015-09-04
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Debian GNU/Linux 8.x
توضيح:
Debian يك به روز رساني براي chromium-browser منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي كند كه تاثير برخي از آن ها ناشناخته است و برخي ديگر مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا حملات جعل كردن را هدايت نمايند، به طور بالقوه اطلاعات حساس را افشاء نمايند، محدوديت هاي امنيتي خاص را دور زنند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته apt-get را اعمال نماييد.
منابع:
DSA 3351-1:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment