en

دو آسيب پذيري در Cyberfox

شماره: IRCAD2015084060
تاريخ انتشار:2015-08-28
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Cyberfox 40.x
توضيح:
دو آسيب پذيري در Cyberfox گزارش شده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا محدوديت هاي امنيتي خاص را دور زنند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
اين آسيب پذيري ها در نسخه هاي پيش از 40.0.3 گزارش شده است.
راهكار:
به نسخه 40.0.3 به روز رساني نماييد.
منابع:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment