en

‫ به روز رساني Gentoo براي adobe-flash

                                                                                                                  
شماره: IRCAD2015084053
تاريخ انتشار:2015-08-17
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير: 
Gentoo Linux
توضيح:
Gentooيك به روز رساني براي adobe-flash منتشر كرده است. اين به روز رساني تعدادي آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه تاثير برخي از آن ها ناشناخته است و برخي ديگر مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
 
راهكار:                                                                                                                 
به نسخه "www-plugins/adobe-flash 11.2.202.508"  يا نسخه هاي پس از آن به روز رساني نماييد.
منابع:
GLSA 201508-01:
Secunia:
 
 

The Wall

No comments
You need to sign in to comment