en

به روز رساني Oracle Linux براي libreoffice

شماره: IRCAD2015074019
تاريخ انتشار:2015-07-30
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Oracle Linux 6
توضيح:
Oracle Linux يك به روز رساني براي libreoffice منتشر كرده است. اين به روز رساني يك آسيب پذيري را برطرف كه مي كند كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا ّبه طور بالقوه كنترل يك سيستم كاربر را دراختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق ابزار yum يا rpm اعمال نماييد.
منابع:
ELSA-2015-1458:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment