en

به روز رساني Redhat براي java-1.7.0-oracle

شماره: IRCAD2015074004
تاريخ انتشار:2015-07-17
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Red Hat Enterprise Linux 5.0
Red Hat Enterprise Linux 6.0
Red Hat Enterprise Linux 7.0
توضيح:
Redhat يك به روز رساني براي java-1.7.0-oracle منتشر كرده است. اين به روز رساني تعدادي آسيب پذيري را برطرف مي كند كهمي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق شبكه Redhatاعمال نماييد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment