en

به روز رساني Ubuntu براي Firefox

شماره: IRCAD2015074000
تاريخ انتشار:2015-07-16
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Ubuntu 12.04 LTS
توضيح:
Ubuntu يك به روز رساني براي Firefox منتشر كرده است. اين به روز رساني تعدادي آسيب پذيري را برطرف مي كند كهمي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا حملات انكار سرويس را هدايت نمايند، كدي دلخواه را با حق دسترسي كاربر فايرفاكس اجرا نمايند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.
Ubuntu 15.04:
Ubuntu 14.10:
Ubuntu 14.04 LTS:
Ubuntu 12.04 LTS:
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment