en

به روز رساني FreeBSD براي Bind9

شماره: IRCAD2015073986
تاريخ انتشار:2015-07-08
نرم افزارهاي تحت تاثير:
FreeBSD 8.4
FreeBSD 9.3
توضيح:
FreeBSDيك به روز رساني براي Bind9منتشر كرده است. اين به روز رساني تعدادي آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا مهاجمي كه توانسته پرس و جوهاي خاص را براي ارسال به يك نام سرور ايجاد نمايد بتواند حملات انكار سرويس را راه اندازي نمايد.
راهكار:
به نسخه اصلاح شده به روز رساني نماييد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment