en

چندين آسيب پذيري در ويندوز مديا پلير

شماره: IRCAD2015063954
تاريخ انتشار:2015-06-09
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Windows Media Player 10
Windows Media Player 11
Windows Media Player 12
توضيح:
چندين آسيب پذيري در ويندوز مديا پلير گزارش شده است. اين آسيب پذيري ها مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا در صورتي كه رسانه دستكاري شده خاص را كه بر روي يك وب سايت مخرب ميزباني مي شود با ويندوز مديا پليرباز كند، از راه دور كدي را اجرا نمايند. مهاجمي كه موفق به سوء استفاده از اين آسيب پذيري مي شود مي تواند كنترل كامل سيستم آلوده شده را بدست آورد.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.
Windows Server 2003
Windows Vista
Windows Server 2008
Windows 7
Windows Server 2008 R2
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment