en

به روز رساني SUSE براي MozillaThunderbird

شماره: IRCAD2015053949
تاريخ انتشار:2015-05-25
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
openSUSE 13.1
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي MozillaThunderbird منتشر كرده است. اين به روز رساني تعدادي آسيب پذيري را برطرف مي كند كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته zypper اعمال نماييد.
- openSUSE 13.2:
zypper in -t patch openSUSE-2015-374=1
- openSUSE 13.1:
zypper in -t patch openSUSE-2015-374=1
منابع:
openSUSE-SU-2015:0935-1:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment