en

به روز رساني SUSE براي MozillaFirefox

شماره: IRCAD2015053948
تاريخ انتشار:2015-05-25
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
openSUSE 13.1
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي MozillaFirefox منتشر كرده است. اين به روز رساني تعدادي آسيب پذيري را برطرف مي كند كه مي تواند توسط كاربران محلي خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا حق دسترسي هاي خود را افزايش دهند و مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا به طور بالقوه اطلاعات حساس را افشاء نمايند، محدوديت هاي امنيتي خاص را دور زنند، و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته zypper اعمال نماييد.
- openSUSE 13.2:
zypper in -t patch openSUSE-2015-375=1
- openSUSE 13.1:
zypper in -t patch openSUSE-2015-375=1
منابع:
openSUSE-SU-2015:0934-1:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment