en

به روز رساني SUSE براي flash-player

شماره: IRCAD2015053942
تاريخ انتشار:2015-05-20
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
openSUSE 13.1
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي flash-player منتشر كرده است. اين به روز رساني تعدادي آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي تواند توسط كاربران خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا به طور بالقوه اطلاعات حساس را افشاء نمايند، محدوديت هاي امنيتي خاص را دور زنند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هايبه روز رساني را از طريق مدير بسته zypper اعمال نماييد.
- openSUSE 13.2:NonFree:
zypper in -t patch openSUSE-2015-372=1
- openSUSE 13.1:NonFree:
zypper in -t patch openSUSE-2015-372=1
منابع:
openSUSE-SU-2015:0914-1:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment