en

به روز رساني Gentoo براي adobe-flash

شماره: IRCAD2015043895
تاريخ انتشار:2015-04-20
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Gentoo Linux
توضيح:
Gentoo يك به روز رساني براي adobe-flash منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا محدوديت هاي امنيي خاص را دور زنند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
به نسخه "www-plugins/adobe-flash-11.2.202.457" يا نسخه هاي پس از آن ارتقاء دهيد.
منابع:
GLSA 201504-07:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment