en

به روز رساني Debian براي movabletype-opensource

شماره: IRCAD2015043894
تاريخ انتشار:2015-04-16
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Debian GNU/Linux 7.x
توضيح:
Debian يك به روز رساني براي movabletype-opensource منتشر كرده است. اين به روز رساني يك آسيب پذيري برطرف مي نمايد مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته apt-get اعمال نماييد.
منابع:
DSA-3227-1:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment