فا

‫ گزارش سازمان هاي آلوده به بدافزار در شش ماه اول 89

شماره :IRCMRE201010021

مركز ماهر پس از جمع آوري داده ‌از شبكه هاني نت خود اقدام به تجزيه و تحليل داده هاي گردآوري شده و تهيه آمارهاي قابل استخراج از اين اطلاعات نموده است. هر ماهه با به دست آمدن آدرس هاي آلوده و بالطبع ليست سازمانها و شركتهاي داراي آلودگي به بدافزار احراز شده و به منظور كاهش و رفع آلودگي در سطح كشور پس از بررسي سوابق آلودگي ، اقدامات لازم ازقبيل مكاتبه ويا پيگيري تلفني را با سازمان­ها و يا شركت­هاي مذكور به انجام مي رساند. اين مركز تا اين تاريخ آمار قابل ملاحظه ايي از نظر پاكسازي آدرسهاي آلوده شناسايي شده و گزارش شده توسط شبكه هاني نت در كشور را دارد. در ذيل به قسمتي از آمار فعاليتها و يا خروجيهاي مركز در شش ماهه نخست سال 89 اشاره مي گردد:
تعداد آدرس هاي آلوده شناسايي شده: 8000 آدرس
تعداد مكاتبات انجام شده در خصوص رفع آلودگي : 110 مكاتبه
تعداد بدافزارهاي شناسايي شده : 1758 نوع مختلف
تعداد پاسخگويي هاي تلفني صورت گرفته : 150 مورد
نرخ پاكسازي آدرس هاي آلوده مكاتبه شده
نمودار زير بيانگر نرخ كاهش آدرس هاي آلوده پس از مكاتبات و پيگيري هاي صورت گرفته از سوي مركز ماهر مي باشد.


نمودار وزارتخانه ها، سازمانها ،نهادها و شركتهاي خصوصي آلوده به بدافزار

نمودارهاي زير بيانگر ميزان آلودگي وزارتخانه ها و يا شركتها به بدافزارها مختلف در شش ماهه نخست سال89 مي باشد.لازم به ذكر است نوع بدافزار مربوطه توسط مركز ماهر شناسايي شده و در مكاتبات مربوطه به وزارتخانه ها و يا سازمانها اعلام مي گردد. اطلاعات داده شده بر اساس تعداد آدرس آلوده و يا تعداد دفعات ارسال آلودگي از سوي منبع آلودگي تنظيم گرديده است.

آلوده ترين سازمان هاي ارسال كننده بدافزار بر اساس تعداد آدرس هاي ارسال كننده

آلوده ترين سازمانهاي ارسال كننده بدافزار بر اساس دفعات ارسال

آلوده ترين شركت هاي خصوصي ارسال كننده بدافزار بر اساس تعداد آدرس هاي ارسال كننده


آلوده ترين شركت هاي خصوصي ارسال كننده بدافزار بر اساس تعداد دفعات ارسال بدافزار


نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 23 مرداد 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0