فا

‫ آسيب پذيري اجراي كد در Hitachi COBOL GUI Run Time System

IRCAD2012051925
شماره:IRCAD2012051925
تاريخ انتشار:14-05-2012
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Hitachi COBOL GUI Run Time System 6.x
Hitachi COBOL GUI Run Time System 7.x
Hitachi COBOL GUI Run Time System 8.x
Hitachi COBOL GUI Server Run Time System 6.x
Hitachi COBOL GUI Server Run Time System 7.x
Hitachi COBOL GUI Server Run Time System 8.x
توضيح:
يك آسيب پذيري در Hitachi COBOL GUI Run Time System و Hitachi COBOL Server GUI Run Time Systemگزارش شده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
اين آسيب پذيري به علت يك خطا نامشخص ايجاد شده است. در حال حاضر اطلاعات بيشتري در دسترس نيست.
سوء استفاده موفقيت آميز ممكن است منجر به اجراي كد دلخواه گردد.
اين آسيب پذيري در نسخه هاي 06-00،06-01 تا 06-01-/A، 07-00، 07-01 تا 07-01-/A و 08-00 تا 08-00-/A گزارش شده است.
راهكار:
به نسخه 07-01-/B يا 08-00-/B به روز رساني نماييد يا ارتقاء دهيد.
منابع:
HS12-013:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 26 اردیبهشت 1391

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0