فا

‫ چندين آسيب پذيري در Google Chrome

IRCAD2012041837
شماره:IRCAD2012041837
تاريخ انتشار:06-04-2012
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Google Chrome 18.x
توضيح:
چندين آسيب پذيري درGoogle Chrome گزارش شده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار موردسوء استفاده قرار بگيرد تا از محدوديت هاي امنيتي خاص عبور نمايند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
1) دو خطاي نامشخص در فلش پلير مي تواند براي تخريب حافظه در واسط كروم مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
2) يك خطاي خواندن خارج از نوبت هنگام مديريت Skia clipping وجود دارد.
3) يك خطا در سياست بين مبدا هنگام مديريت جايگذاري iframe وجود دارد.
4) يك خطاي استفاده پس از آزادسازي هنگام مديريت run-inها وجود دارد.
5) يك خطاي استفاده پس از آزادسازي هنگام مديريت line boxeها وجود دارد.
6) يك خطاي استفاده پس از آزادسازي هنگام مديريت v8 bindingها وجود دارد.
7) يك خطاي استفاده پس از آزادسازي هنگام مديريت HTMLMediaElement وجود دارد.
8) يك خطا در سياست بين مبدا هنگام مديريت پنجره هاي پاپ آپ وجود دارد.
9) يك خطاي استفاده پس از آزادسازي هنگام مديريت منابع SVG وجود دارد.
10) يك خطاي استفاده پس از آزادسازي هنگام مديريت محتوي رسانه وجود دارد.
11) يك خطاي استفاده پس از آزادسازي هنگام اعمال سبك دستورات وجود دارد.
12) يك خطاي استفاده پس از آزادسازي هنگام مديريت رخدادهاي آشكار وجود دارد.
13) يك خطاي خواندن پس از آزادسازي در script binding ها وجود دارد.
اين آسيب پذيري ها در نسخه هاي پيش از 18.0.1025.151 گزارش شده است.
راهكار:
به نسخه 18.0.1025.151 به روز رساني نماييد.
منابع:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

نوشته

 
تاریخ ایجاد: 19 فروردین 1391

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0