en

‫ به روز رساني Gentoo براي tor

IRCAD2012011675
شماره:IRCAD2012011675
تاريخ انتشار:24-01-2012
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير: 
Gentoo Linux
 
توضيح:
Gentoo يك به روز رساني براي tor منتشر كرده است. اين به روز رساني يك مساله امنيتي و يك آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا به طور بالقوه اطلاعات حساس را افشاء نمايند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
 
راهكار:
به نسخه "net-misc/tor-0.2.2.35"  يا نسخه هاي بعد از آن به روز رساني نماييد.
 
منابع:
GLSA 201201-12:
 
Secunia:
 
 
 
 

The Wall

No comments
You need to sign in to comment