en

‫ چندين آسيب پذيري در Adobe Flash Player

IRCAD2011081340
شماره:IRCAD2011081340
تاريخ انتشار:  10-08-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Adobe AIR 2.x
Adobe Flash Player 10.x
 
توضيح:
چندين آسيب پذيري در Adobe Flash Player گزارش شده است كه مي­توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا اطلاعات حساس را افشا نمايند و كنترل سيستم يك كاربر را در اختيار بگيرند.
1-      يك خطاي نامشخص مي­تواند براي ايجاد يك سرريز بافر و اجراي كد دلخواه مورد سوء استفاده قرار گيرد.
2-      يك خطاي نامشخص مي­تواند براي ايجاد يك سرريز بافر و اجراي كد دلخواه مورد سوء استفاده قرار گيرد.
3-      يك خطاي نامشخص مي­تواند براي تخريب حافظه و اجراي كد دلخواه مورد سوء استفاده قرار گيرد.
4-      يك خطاي سرريز عدد صحيح مي­تواند براي تخريب حافظه و اجراي كد دلخواه مورد سوء استفاده قرار گيرد.
5-      يك خطاي نامشخص مي­تواند براي ايجاد يك سرريز بافر و اجراي كد دلخواه مورد سوء استفاده قرار گيرد.
6-      يك خطاي سرريز عدد صحيح مي­تواند براي تخريب حافظه و اجراي كد دلخواه مورد سوء استفاده قرار گيرد.
7-      يك خطاي نامشخص مي­تواند براي افشاي اطلاعات خاص از دامنه ديگر مورد سوء استفاده قرار گيرد.
8-      يك خطاي نامشخص مي­تواند براي تخريب حافظه و اجراي كد دلخواه مورد سوء استفاده قرار گيرد.
9-      يك خطاي نامشخص مي­تواند براي ايجاد يك سرريز بافر و اجراي كد دلخواه مورد سوء استفاده قرار گيرد.
10-   يك خطاي نامشخص مي­تواند براي ايجاد يك سرريز بافر و اجراي كد دلخواه مورد سوء استفاده قرار گيرد.
11-   يك خطاي سرريز عدد صحيح مي­تواند براي تخريب حافظه و اجراي كد دلخواه مورد سوء استفاده قرار گيرد.
12-   يك خطاي نامشخص مي­تواند براي تخريب حافظه و اجراي كد دلخواه مورد سوء استفاده قرار گيرد.
13-   يك خطاي نامشخص مي­تواند براي تخريب حافظه و اجراي كد دلخواه مورد سوء استفاده قرار گيرد.
اين آسيب پذيري­ها در محصولات زير گزارش شده اند:
·         Adobe Flash Player نسخه 10.3.181.36 و نسخه هاي پيش از آن براي ويندوز، Macintosh، لينوكس و Solaris.
·         Adobe Flash Player نسخه 10.3.185.25 و نسخه هاي پيش از آن براي اندرويد.
·         Adobe AIR نسخه 2.7 و نسخه هاي پيش از آن براي ويندوز، Macintosh و اندرويد.
 
راهكار:
به يك نسخه اصلاح شده به روز رساني نماييد.
 
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment