en

‫ چندين آسيب پذيري در Apple iWork

IRCAD2011071323
شماره:IRCAD2011071323
تاريخ انتشار:  26-07-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Apple iWork 9.x
 
توضيح:
چندين آسيب پذيري در Apple iWork گزارش شده است كه مي­توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا كنترل سيستم يك كاربر را در اختيار بگيرند.
1-      يك خطا در iWork Numbers  در هنگام مديريت فايل­هاي Excel مي­تواند براي ايجاد يك سرريز بافر از طريق يك فايل دستكاري شده خاص مورد سوء استفاده قرار گيرد.
2-      يك خطا در iWork Numbers  در هنگام مديريت فايل­هاي Excel مي­تواند براي تخريب حافظه از طريق يك فايل دستكاري شده خاص مورد سوء استفاده قرار گيرد.
3-      يك خطا در iWork Pages  در هنگام مديريت اسناد Microsoft Word مي­تواند براي تخريب حافظه از طريق يك فايل دستكاري شده خاص مورد سوء استفاده قرار گيرد.
سوء استفاده موفقيت آميز از اين آسيب پذيري­ها مي­تواند منجر به اجراي كد دلخواه گردد.
اين آسيب پذيري­ها در نسخه هاي 9.0 تا 9.0.5 گزارش شده اند.
 
راهكار:
به نسخه 9.1 به روز رساني نماييد.
 
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment