en

‫ به روز رساني Ubuntu براي openjdk-6

IRCAD2011061266
شماره:IRCAD2011061266
تاريخ انتشار:  17-06-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Ubuntu Linux 10.04
Ubuntu Linux 10.10
 
توضيح:
 
Ubuntu براي openjdk-6 يك به روز رساني عرضه كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را بر طرف مي كندكه مي­تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرد تا باعث فاش شدن اطلاعات حساس شود، باعث دستكاري داده هاي مهم شود،يك حمله انكار سرويس (DoS) ايجاد كنند،كنترل سيستم قرباني  و سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
 
 
راهكار:
بسته ها را به روز رساني كنيد.
 
Ubuntu 11.04:
 openjdk-6-jre                   6b22-1.10.2-0ubuntu1~11.04.1
 openjdk-6-jre-headless         6b22-1.10.2-0ubuntu1~11.04.1
 openjdk-6-jre-lib               6b22-1.10.2-0ubuntu1~11.04.1
 
Ubuntu 10.10:
 icedtea6-plugin                 6b20-1.9.8-0ubuntu1~10.10.1
 openjdk-6-jre                   6b20-1.9.8-0ubuntu1~10.10.1
 openjdk-6-jre-headless          6b20-1.9.8-0ubuntu1~10.10.1
 openjdk-6-jre-lib               6b20-1.9.8-0ubuntu1~10.10.1
 
Ubuntu 10.04 LTS:
 icedtea6-plugin                 6b20-1.9.8-0ubuntu1~10.04.1
 openjdk-6-jre                   6b20-1.9.8-0ubuntu1~10.04.1
 openjdk-6-jre-headless          6b20-1.9.8-0ubuntu1~10.04.1
 openjdk-6-jre-lib               6b20-1.9.8-0ubuntu1~10.04.1
 
 
 
 
منابع:
 
 
Secunia:
 

The Wall

No comments
You need to sign in to comment