en

‫ چندين آسيب پذيري در Google Chrome

IRCAD2011051220
شماره:IRCAD2011051220
تاريخ انتشار:  25-05-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Google Chrome 11.x
 
توضيح:
چندين آسيب پذيري در Google Chrome گزارش شده است كه مي­توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا از محدوديت­هاي امنيتي خاص عبور نمايند و كنترل سيستم قرباني را در اختيار بگيرند.
1-      يك خطاي نامشخص اجازه مي­دهد از مسدود كننده pop-up عبور گردد.
2-      يك خطا در هنگام ترجمه اعداد اعشاري مي­تواند منجر به استفاده از يك اشاره گر قديمي گردد.
3-      يك خطا در بافر دستور GPU  مي­تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار گيرد.
4-      يك خطا در هنگام مديريت يك blob  مي­تواند براي نوشتن خارج از محدوده مورد سوء استفاده قرار گيرد.
اين آسيب پذيري­ها در نسخه هاي پيش از 11.0.696.71 گزارش شده اند.
 
راهكار:
به نسخه 11.0.696.71 به روز رساني نماييد.
 
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment