en

‫ ششمین کارگاه تخصصی یکروزه ارتقای دانش امنیت متولیان فاوای کلیه دستگاه های اجرایی و حاکمیتی استان سمنان


زمان و محل برگزاری :
دانشگاه سمنان۱۳۹۴/۱۱/۰۴
« ششمین کارگاه تخصصی یکروزه ارتقای دانش امنیت متولیان فاوای کلیه دستگاه های اجرایی و حاکمیتی استان سمنان در روز یک شنبه مورخ 04/11/94 ، توسط معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان در محل دانشگاه سمنان در قالب عناوین ذیل برگزار گردید

• امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ ضرورت ها و روندها
• تهدیدات و راهکارهای امنیتی در شبکه ها و سامانه های رایانه ای سازمان ها
• طراحی امن شبکه ها، زیرساخت و سامانه ها
• پاسخگوی به حوادث رایانه ای در سازمان ها »


The Wall

No comments
You need to sign in to comment