‫ ساختار

ساختار این مرکز شامل پنج گروه با نام های ذیل است:


  • گروه ارزیابی و تحلیل
  • گروه پایش، گرد آوری و بروز رسانی اطلاعات
  • گروه پاسخ به نفوذ (Hacking)
  • گروه هماهنگی پاسخ (Response Coordination Team)
  • گروه نگهداری و پشتیبانی