راهنماي ارباب رجوع راهنماي ارباب رجوع

با توجه به اينكه خدمات االكترونيكي ارايه شده مركز ماهر شامل آگاهي رساني و اطلاع رساني مي باشد، لذا تمام خدمات ارايه شده شامل آخرين اخبار حوزه امنيت و راهنمايي ها و هشدارهاي امنيتي و مستندات مرجع و ... در همان صفحه اول پوتال مركز ماهر در دسترس كاربر(ارباب رجوع) مي باشد.